Comuna Lunca

Judetul Teleorman

Nr. 1248 din 11.03.2024

 

BULETIN INFORMATIV

ANUL  2024

 

 

  1. a) Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției

 

Constituția României, care poate fi consultată la adresa:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/47355

 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, care poate fi consultată la adresa:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215925

 

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, care poate fi consultată la adresa:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

 

Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, care poate fi consultată la adresa:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571

 

Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, care poate fi consultată la adresa:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73527

 

Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, care poate fi consultată la adresa:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323

 

Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, care poate fi consultată la adresa:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/70015

 

Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, care poate fi consultată la adresa:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/133913

 

H.G. nr.797/2017  pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, care poate fi consultată la adresa:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/194962

 

Legea nr.334/2002 privind bibliotecile, care poate fi consultată la adresa:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/154784

 

Legea nr.311/2003 a  muzeelor și a colecțiilor publice,  care poate fi consultată la adresa:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45161

 

O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, care poate fi consultată la adresa:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/38235

 

Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, care poate fi consultat la adresa:

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/236671

 

 

 

b)Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor

 

1.Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului: https://www.primarialuncatr.ro/primaria/regulament-functionare-aparat-primar/

 

2.Organigrama și lista funcțiilor: https://www.primarialuncatr.ro/primaria/organigrama/

 

3.Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului:

 

4.Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local: https://www.primarialuncatr.ro/consiliul-local/regulament-organizare-si-functionare-consilu-local/

 

5.Codul de conduit: https://www.primarialuncatr.ro/codul-de-conduita/

 

6.Principiile și normele de conduită ale funcționarilor publici: https://www.primarialuncatr.ro/codul-de-conduita/

 

c)Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice

1.Primar: PURCEA VALERIU FLORIN

Telefon: 0787858037

E-mail: [email protected]

 

2.Viceprimar: CIUGULEA VITU RAZVAN

Telefon: 0765261196

E-mail: __ [email protected] ___

 

3.Secretargeneral: __COJOCARU VIOREL__

Telefon: __0766577748__

E-mail: ___ [email protected] __

 

4.Administrator public: __COTOI GEORGE__

Telefon: _0765160520___

E-mail: ___ [email protected] ___

 

 

5.Funcționar responsabil cu difuzarea informațiilor publice: __MIHAILA MARIAN__

Telefon: ____0769354655

E-mail: __ [email protected] _

 

 

Datele referitoare la conducerea instituției pot fi consultate și pe site-ul instituției noastre, la adresa: https://www.primarialuncatr.ro/home/conducere-institutie/

 

E-mail pentru transmiterea solicitărilor de informații de interes public: _____ [email protected] ____

Datele referitoare la persoana responsabilă de difuzarea informațiilor publice pot fi consultate și pe site-ul instituției noastre, la adresa: (vom completa noi)

 

 

d)Coordonatele de contact ale instituției

Primăria comunei ____LUNCA____

Sediu: __COM LUNCA, SAT LUNCA, STR PRINCIPALA, NR 129____________, Județul Teleorman, cod poștal __147180_, CUI _4568608__

Telefon: _0247358362___

E-mail:___ [email protected] _____

web: https://www.primarialuncatr.ro/

 

 

 

 

 

Program de lucru al Primăriei:

Luni – Joi: 08:00 – 16:30

Vineri: 08:00 – 14:00

 

Date referitoare la programul de funcționare pot fi accesate și pe  site-ul instituției noastre, la adresa: https://www.primarialuncatr.ro/home/contact/

 

 

  1. e) Audiențe

 

Înscrierea la audiențe se face pe baza de formular obținut de la Registratura Primăriei sau prin intermediul telefonului ___0247358362___

 

 

Primar: __MARTI 9-11___ziua si ora.

Viceprimar: ___MARTI 9-11__ziua si ora.

Secretar genera:__MARTI 9-11__ziua si ora.

Informații privind activitatea de audiențe pot fi accesate și pe site-ul instituției noastre, la adresa: (vom completa noi)

 

 

Pentru transmiterea petițiilor sau sesizărilor dvs., vă rugăm să folosiți una dintre următoarele modalități:

– prin poșta electronică, la adresa de e-mail: ____ [email protected] __

– prin completarea formularului electronic disponibil pe site-ul instituției;

– prin poșta clasică/curier, la adresa instituției: __COMUNA LUNCA, SAT LUNCA, STR PRINCIPALA, NR 129, JUDETUL TELEORMAN, COD POSTAL 147180__;

– prin depunere la Registratură, la adresa instituției:  ____ COMUNA LUNCA, SAT LUNCA, STR PRINCIPALA, NR 129, JUDETUL TELEORMAN, _____, de luni până joi între orele 09:00 – 14:00 și vineri între orele 09:00-12:00.

 

 

 

f)Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil

 

Bugetul local pe surse financiare poate fi consultat pe site-ul instituției noastre, la adresa:  https://www.primarialuncatr.ro/informatii-de-interes-public/financiar/

 

Bilanțul contabil poate fi consultat pe site-ul instituției noastre, la adresa: https://www.primarialuncatr.ro/informatii-de-interes-public/financiar/

 

 

g)Programe și strategii proprii

 

Strategia de dezvoltare locală  poate fi consultată pe site-ul instituției noastre, la adresa: https://www.primarialuncatr.ro/strategia-de-dezvoltare-locala/

 

 

Planul de integritate în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025:  https://www.primarialuncatr.ro/primaria/declaratie-privind-asumarea-agendei-de-integritate-organizationala-in-coordonatele-strategiei-nationale-anticoruptie-2021-2025/

 

Declarație privind asumarea Agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025: https://www.primarialuncatr.ro/primaria/declaratie-privind-asumarea-agendei-de-integritate-organizationala-in-coordonatele-strategiei-nationale-anticoruptie-2021-2025/

 

Informații despre proiectele cofinanțate din fonduri europene pot fi accesate pe site-ul instituției noastre, la adresa: https://www.primarialuncatr.ro/primaria/proiecte-cofinantate-din-fonduri-europene/

 

 

h)Lista cuprinzând documentele de interes public:

Lista cuprinzând informațiile de interes public care se publică din oficiu poate fi consultată pe site-ul instituției noastre, la adresa:

 

 

  1. i) Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii

Lista cuprinzând documentele de interes public produse și/sau gestionate prin aparatul de specialitate, altele decât cele puse la dispoziție din oficiu și care se comunică în condițiile art.7 din Legea nr.544/2001, precum și lista cuprinzând documentele emise și/sau gestionate prin aparatul de specialitate al Primarului, care se exceptează de la liberul acces la informațiile de interes public, pot fi consultate pe site-ul instituției noastre, la adresa:

 

  1. j) Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice in situația in care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate

 

 

1. Depunere reclamație administrativă, conform art. 21 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare:

(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorități ori instituții publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere și atrage răspunderea disciplinara a celui vinovat.

(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamație la conducătorul autorității sau al instituției publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată.

(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cât și menționarea sancțiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Formularele tip pentru reclamațiile administrative :

Formular reclamație 1 – se va utiliza pentru refuzul solicitării

Formular reclamație 2 – se va utiliza pentru neprimirea răspunsului în termenul legal

Formularele pentru reclamația administrativă pot fi accesate pe site-ul instituției noastre, la adresa: https://www.primarialuncatr.ro/home/contact/

 

 

 

2. Formularea unei plângeri la secția de contencios administrativ, conform art. 22 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare:

(1) În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorială domiciliază sau în a carei raza teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

(2) Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile de interes public solicitate și să plătească daune morale și/sau patrimoniale.

(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4) Decizia Curții de apel este definitiva și irevocabilă.

(5) Atât plângerea, cât și recursul se judecă în instanță, în procedură de urgență, și sunt scutite de taxă de timbru.

 

Modalitățile de contestare a deciziei pot fi consultate pe site-ul instituției noastre, la adresa:  https://www.primarialuncatr.ro/home/contact/

 

 

 

 

Întocmit,

 

____MIHAILA MARIAN _____

 

 

Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 

 

 

 

 

 

 

Sari la conținut