Primăria Lunca / Informații de Interes Public / Anunțuri / Anunțuri de interes general / Instiintare necesitate obtinere autorizatie de construire pentru lucrarile prevazute la art 3 din Legea nr 50/1991

Instiintare necesitate obtinere autorizatie de construire pentru lucrarile prevazute la art 3 din Legea nr 50/1991

19 oct. 2023 | Anunțuri, Anunțuri de interes general, Info

Primaria Comunei Lunca, Judetul Teleorman

Nr 5222 din 17.10.2023

 

In atentia cetatenilor din Comuna Lunca, jud Teleorman

 

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca pentru lucrarile prevazute la art 3 din Legea nr 50/1991 trebuie solicitata si obtinuta autorizatia de construire, inclusiv pentru realizarea sistemelor de alimentare cu GPL la consumatorii de uz casnic/industrial.

            Avand in vedere art 2.7 din Normativul pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate ( GPL) indicativ I 31/1999 inceperea lucrărilor este permisă numai după obţinerea de către investitor a autorizaţiei de construire potrivit legii.

            Totodata, pentru asigurarea respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor, in conformitate cu prevederile pct. I, lit c) din Anexa nr 2 la HG nr.571/2016, alimentare consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate in recipiente/rezervoare fixe cu capacitatea individuala de maxim 5.000 litri sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea totala de maxim 30.000 l volum de apa aferente laboratoarelor- sanitare, scolare si alte asemenea, cladirilor cu activitati de productie si fluxuri tehnologice , instalatiilor de incalzire centrala si locala, pentru prepararea apei calde de consum si a hranei, se supune autorizarii privind securitatea la incendiu.

Urmare celor prezentate va rugam sa respectati prevederile legale.

Extras din:

  1. LEGEA nr.50 (republicare 1)din 29 iulie 1991privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

«Art. 3. – (1) Constructiile civile, industriale, agricole, cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice, pentru infrastructura de orice fel sau de oricare alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, precum si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor, pentru:

a)lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art. 11;    b)lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate in acelasi imobil – teren si/sau constructii, la constructii amplasate in zone de protectie a monumentelor si in zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la constructii cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate;   b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevazute de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv la anexele acestora, identificate in acelasi imobil – teren si/sau constructii, la constructii amplasate in zone de protectie a monumentelor si in zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la constructii cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate;

    Modificat de art.I pct.1 din Legea 53/2016 (in vigoare din 30 aprilie 2016)

  1. b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevazute de lege – monumente, ansambluri, situri – inclusiv la anexele acestora, identificate in acelasi imobil – teren si/sau constructii, la constructii amplasate in zone de protectie a monumentelor si in zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la constructii cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate;

    c)lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind caile de comunicatie de orice fel, drumurile forestiere, lucrarile de arta, retelele si dotarile tehnico-edilitare, bransamente si racorduri la retele de utilitati, lucrarile hidrotehnice, amenajarile de albii, lucrarile de imbunatatiri funciare, lucrarile de instalatii de infrastructura, lucrarile pentru noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente; 

  1. c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind caile de comunicatie de orice fel, lucrarile de arta, retelele si dotarile tehnico-edilitare, bransamente si racorduri la retele de utilitati, lucrarile hidrotehnice, amenajarile de albii, lucrarile de imbunatatiri funciare, lucrarile de instalatii de infrastructura, lucrarile pentru noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;

    Modificat de art.VII pct.5 din OUG 100/2016

  Modificarea adusa de art.VII pct.5 din OUG 100/2016, a fost respinsa prin Legea 86/2017

  1. c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind caile de comunicatie de orice fel, drumurile forestiere, lucrarile de arta, retelele si dotarile tehnico-edilitare, lucrarile hidrotehnice, amenajarile de albii, lucrarile de imbunatatiri funciare, lucrarile de instalatii de infrastructura, lucrarile pentru noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente

d)imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, locuri de joaca si agrement, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;

e)lucrari de foraje si excavari necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice si a prospectiunilor geologice, proiectarea si deschiderea exploatarilor de cariere si balastiere, a sondelor de gaze si petrol, precum si a altor exploatari de suprafata, subterane sau subacvatice;

f)lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor, in conditiile prevazute la art. 7 alin. (1) si (13);

g)organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;

h)lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine si pergole situate pe caile si spatiile publice, anexe gospodaresti, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;

i)cimitire – noi si extinderi.
(2) In vederea simplificarii procedurii de autorizare a executarii lucrarilor de constructii provizorii prevazute la alin. (1) lit. d), g) si h), autorizatia de construire se emite in baza documentatiilor tehnice – D.T. cu continut simplificat in raport cu continutul-cadru prevazut in anexa nr. 1.»

  1. Normativul I 31/1999 privind proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gazepretroliere lichefiate (GPL)

Art. 2.7 Începerea lucrărilor este permisă numai după obţinerea de către investitor a autorizaţiei de construire potrivit legii.

 

 

 

Primar,                                    Secretar,                                  Intocmit,

Purcea Florin                          Cojocaru Viorel                       Marinescu Florea

 

 

 

 

Sef SVSU Colata Nicu

 

Sari la conținut