ANUNT LICITATIE

03 feb. 2023 | Achiziții Publice

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Lunca , comuna Lunca , strada Principală nr.129, județul Teleorman, telefon/fax 0247/358362, e-mail: [email protected], cod fiscal 4568608.
2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2.106 MP SI CONSTRUCTIA C1 DISPENSAR VETERINAR IN SUPRAFATĂ DE 62 MP, SITUATE ÎN COMUNA LUNCA, STRADA SOSEAUA IZBICENI, NR. 31, JUDET TELEORMAN, APARTINE DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI LUNCA, CARTE FUNCIARĂ CU NR.CADASTRAL 23355 , CONFORM HCL COMUNA LUNCA NR.69 din 29.11.2022 si OUG 57/2019.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Secretariat.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Se poate obține de la Compartimentul Secretariat din cadrul Comunei Lunca, comuna Lunca, strada Principală nr.129 , județul Teleorman.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
100 lei / exemplar, se achită numerar la casieria Comunei Lunca.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:
16.02.2023, ora 14.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
24.02.2023 ora 10.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Comuna Lunca, Compartimentul Secretariat, strada Principală nr.129 comuna Lunca, județul Teleorman.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
27.02.2023 ora 10.00, Comuna Lunca , strada Principală nr.129, comuna Lunca, județul Teleorman.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Teleorman Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 53, Județul Teleorman, tel.0247/406.016, Fax 0247/317322, e-mail: [email protected].
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
02.02.2023.

Caiet de sarcini

Sari la conținut